Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Gia LaModa

§ 1 Wstęp

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym {shop_adress}
 • Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 2 Definicje

 • Sprzedawca – firma Keekaa Joanna Szewczyk ul. Wiązowska 53/3, 05-420 Józefów, NIP 113-213-82-91, REGON: 141921297, będąca właścicielem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem {shop_adress}
 • Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 • Towar – odzież, torebki i akcesoria oferowane przez Sklep.
 • Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.
 • Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.
 • Dane - dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 • Konto – konto w sklepie utworzone po dokonaniu Rejestracji Klienta, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.
 • Cena - cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 • Kwota – kwota przelewu dokonanego na Konto Sprzedawcy
 • Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Zamówienia pokrywa Klient.
 • Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 • Darmowa Dostawa - czas określony przez Sprzedawcę, kiedy Sklep nie pobiera opłaty za dostawę do Klienta

 § 3 Warunki ogólne

 • Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 • Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

 § 4 Konto

 • Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 • Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
 • Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym {shop_adress}
 • Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie Zamówień.
 • Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane: 
  • login,
  • hasło
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu.
 • Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 • Login oraz hasło mają charakter poufny.

 § 5 Złożenie Zamówienia

 • Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
  • za pośrednictwem Konta,
  • bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu Zamówienia.
 • Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
 • Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
 • Poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z błędnie podanymi Danymi.
 • W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży. Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@gialamoda.pl. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upływem list zostanie wysłany.
 • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu.
 • Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
 • W przypadku niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu zaproponowany Towar alternatywny.
 • W przypadku trwałej niedostępności Towaru i nie zaakceptowania przez Klienta Towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia
 • W przypadku porzucenia przez Klienta Koszyka (dodanie towarów do koszyka i nieuiszczeniu płatności), towary zachowane w koszyku po 5 dniach roboczych zostaną usunięte z Koszyka.

 § 6 Płatności

 • Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 • Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności: przelew na konto poprzez system płatności Przelewy24, płatność za pośrednictwem system PayPal.
 • Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 § 7 Dostawa

 • Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
 • Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Norwegii.
 • Darmowa Dostawa obowiązuje tylko na terenie Polski.
 • Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
 • Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.

 § 8 Postępowanie reklamacyjne

 • Towary oferowane w Sklepie są objęte dwuletnią gwarancją producenta.
 • W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@gialamoda.pl
 • Aby reklamacja została przez Sprzedawcę rozpatrzona powinna zachować następujące warunki:
  • być złożona pisemnie na odpowiedni adres: KeeKaa Joanna Szewczyk, ul. Sikorskiego 111a, 05-420 Józefów
  • zawierać opis wady lub uszkodzenia,
  • reklamowany Towar powinien być dostarczony do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu,
  • reklamacja powinna być podpisana i zawierać aktualne dane Klienta oraz dane konta do przelewu
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 • Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar. W przypadku, gdy naprawa Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Kwotę lub zaproponuje inny Towar w podobnej Cenie.

 § 9 Dane osobowe

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 § 10 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów